Hands.  - 

hand tattoo hand tattoo 2hand tattoo 3

unknown, onetori

Smoke  - 

smoke tattoo

Artist: fredrickforect

GRL PWR  - 

grl pwr tattoo

The Kiss.  - 

the kiss tattoo