Chemistry.

Symbol.

chemistry tattoo

chemistry tattoo 2

chemistry tattoo 3

unknown, unknown, MikaelaE.E.Cummings

Words.

e e cumming tattoo 3

e e cumming tattoo

e e cumming tattoo 2

Kelli (London), Sara/Kaitlyn (Toronto/Ottawa), Katy (Orlando FL)